Informacje

Regulamin

Zasady uczestnictwa w Białostockiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę

Abyś mógł jak najowocniej przeżyć te 14-dniowe „rekolekcje w drodze” zechciej uważnie przeczytać to, co tutaj z myślą o Tobie zostało napisane.

 1. Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze modlitewno-pokutnym. Zatem musi ją cechować duch modlitwy i ofiary oraz porządek zewnętrzny.
 2. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:
  • jest fizyczne przygotowany do codziennego przejścia około 40 km,
  • akceptuje jej ściśle religijny i rekolekcyjno-katechetyczny charakter (codzienne uczestnictwo we Mszy Świętej oraz czynny udział we wspólnej modlitwie, nabożeństwach, śpiewach, konferencjach),
  • pragnie pogłębić swoją formację chrześcijańską i szczerym sercem poszukuje Boga,
  • będzie stosował się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki,
  • dokona zapisu na pielgrzymkę i zaakceptuje niniejsze zasady.
 3. Osoby nieletnie: do lat 16 mogą brać udział w pielgrzymce tylko w towarzystwie osoby dorosłej, idącej w tej samej grupie, w wieku 16 - 18 lat na podstawie złożonego na formularzu zgłoszeniowym, pisemnego zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów.
 4. Pielgrzymi winni troszczyć się o dobry klimat, jaki tworzą wokół siebie poprzez życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych zwłaszcza słabszych i starszych. Zwracają się do siebie „siostro” i „bracie”.
 5. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których zostali zapisani. Zabrania się pielgrzymowania poza grupami bez zgody księdza przewodnika. Przebywanie poza grupą jest równoznaczne z wycofaniem się z pielgrzymki.
 6. Przy zapisie pielgrzymi otrzymują „książeczkę uczestnika”, koszulkę i znaczek (należy je nosić zawsze przy sobie, znaczek na widocznym miejscu). Koszulkę pątnicy zakładają w dzień wejścia na Jasną Górę.
 7. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje:
  • odpowiedni, skromny strój (zakaz noszenia ekstrawaganckich ubiorów, krótkich spodenek i spódnic oraz ubrań z odsłoniętymi ramionami !!!),
  • bezwzględny zakaz picia napojów alkoholowych i palenia tytoniu.
 8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania:
  • przepisów o ruchu drogowym,
  • zarządzeń władz terytorialnych (zakaz kąpieli, rozpalania ognisk itp.),
  • wskazań służby porządkowej i służby bazowej pielgrzymki.
 9. W miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość. Śmieci wyrzucają do przygotowanych worków.
 10. Opieka lekarska jest zapewniona przez organizatorów pielgrzymki tylko w wymiarze podstawowym. Z racji na zły stan zdrowia, pątnik - po konsultacji z lekarzem pielgrzymki - ma prawo do skorzystania z dwóch przewozów samochodem służby medycznej. W uzasadnionych przypadkach lekarz może odstąpić od tej zasady.
 11. Noclegi przewidziane są w namiotach, domach gospodarzy, stodołach. O noclegi pielgrzymi zabiegają indywidualnie. Obowiązuje zakaz wspólnego nocowania kobiet i mężczyzn w jednym pomieszczeniu (nie dotyczy małżeństw). W duchu pokuty należy nastawić się na pewne niewygody. Mycie winno odbywać się w miejscach wyznaczonych przez gospodarzy. Należy też pamiętać o zachowaniu chrześcijańskiej postawy wdzięczności oraz obowiązującej bezwzględnej ciszy nocnej od godz. 22.00.
 12. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się:
  • upomnienie z wpisem do „Książeczki uczestnika”,
  • usunięcie z pielgrzymki, z podaniem nazwiska pielgrzyma do wiadomości pątników oraz poinformowanie rodziny i parafii, na terenie której mieszkasz, o zaistniałym fakcie.